91 مورد

به ترتیب :

قیمت 4,500,000,000
قیمت 4,500,000,000

اتاق: 2متر: 102

آپارتمان مسکونی

9,600,000,000
9,600,000,000

اتاق: 4مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

قیمت 220,000,000,000

اتاق: 5متر: 300

زمین یا کلنگی مسکونی

قیمت 220,000,000,000

اتاق: 5متر: 300

زمین یا کلنگی مسکونی

18,200,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

18,200,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

6,500,000,000
6,500,000,000

اتاق: 3متر: 130

آپارتمان مسکونی

7,000,000,000
7,000,000,000

اتاق: 2متر: 114

آپارتمان مسکونی

100,000,000,000
100,000,000,000

اتاق: 2 , 4 , 5متر: 360

آپارتمان مسکونی

50,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

50,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

80,000,000,000

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

80,000,000,000

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

قیمت 6,815,000,000
قیمت 6,815,000,000

اتاق: 2متر: 145

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 375

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4: 340

آپارتمان مسکونی

قیمت 80,000,000
قیمت 80,000,000

اتاق: 3متر: 200

آپارتمان مسکونی