سفیر خانم پاکدل

در دفتر مشهد

.
به ترتیب :

متاسفانه موردی پیدا نشد !