آقای صنمی

در مهندسی فروش املاک امید دفتر مشهد

.
به ترتیب :

اتاق: 4مستر: 4متر: 385

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 385

آپارتمان مسکونی

3,800,000,000
خرید فروش آپارتمان طرقبه مشهد

اتاق: 2مستر: 1متر: 120

آپارتمان مسکونی

3,800,000,000

اتاق: 2مستر: 1متر: 120

آپارتمان مسکونی

اجاره 55,000,000 500,000,000/رهن
رهن و اجاره آپارتمان کوهسنگی مشهد
اجاره 55,000,000 500,000,000/رهن

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

8,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

10,850,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 155

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 200

آپارتمان مسکونی