سفیر خانم محمدی

در مهندسی فروش املاک امید دفتر مشهد

.
به ترتیب :
14,000,000,000
14,000,000,000

متر: 140

ساختمان پزشکان

16,000,000,000
16,000,000,000

متر: 160

ساختمان پزشکان

30,000,000,000
30,000,000,000

اتاق: 2متر: 227

ساختمان پزشکان

8,000,000,000

اتاق: 2متر: 100

ساختمان پزشکان

8,000,000,000

اتاق: 2متر: 100

ساختمان پزشکان

14,400,000,000
14,400,000,000

متر: 160

ساختمان پزشکان