سفیر خانم محمدی

در دفتر مشهد

.
به ترتیب :
قیمت 220,000,000,000

اتاق: 5متر: 300

زمین یا کلنگی مسکونی

قیمت 220,000,000,000

اتاق: 5متر: 300

زمین یا کلنگی مسکونی

100,000,000,000
100,000,000,000

اتاق: 2 , 4 , 5متر: 360

آپارتمان مسکونی

50,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

50,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

80,000,000,000

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

80,000,000,000

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 220

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار, واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 3متر: 220

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار, واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 3مستر: 3متر: 327

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 327

آپارتمان مسکونی