سفیر خانم دوست محمدی

در دفتر مشهد

.
به ترتیب :

اتاق: 4مستر: 4: 340

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2: 350

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 165

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 165

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 500

ویلایی مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 500

ویلایی مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی