سفیر خانم یاقوتی

در دفتر مشهد

.
به ترتیب :
میلیارد 30
میلیارد 30

اتاق: 3متر: 600

آپارتمان مسکونی

اجاره 30 500/رهن
اجاره 30 500/رهن

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 1
رهن کامل 1

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اجاره 8 200/رهن
اجاره 8 200/رهن

اتاق: 2متر: 125

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 400
رهن کامل 400

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

اجاره 12,000,000 50,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 170

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار

اجاره 12,000,000 50,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 170

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار

رهن کامل 1
رهن کامل 1

اتاق: 3متر: 180

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 2
رهن کامل 2

اتاق: 4مستر: 3متر: 310

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 4

اتاق: 3مستر: 1متر: 260

آپارتمان مسکونی