سفیر خانم ابراهیمی

در دفتر مشهد

.
به ترتیب :
قیمت 4,500,000,000
قیمت 4,500,000,000

اتاق: 2متر: 102

آپارتمان مسکونی

18,200,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

18,200,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

قیمت 80,000,000
قیمت 80,000,000

اتاق: 3متر: 200

آپارتمان مسکونی

میلیارد 15,600

اتاق: 4مستر: 2متر: 260

آپارتمان مسکونی

میلیارد 15,600

اتاق: 4مستر: 2متر: 260

آپارتمان مسکونی