• 3اتاق
  • 120متر
  • 3اتاق
  • 1مستر
  • 175متر
  • 4اتاق
  • 2مستر
  • 240متر