• 3اتاق
  • 1مستر
  • 250
23,500,000,000
  • 251متر