سفیر خانم محمدی

در دفتر مشهد

.
قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت کل پروژه 270,000,000,000

متر: 19480

اداری , دفترکار

150,000,000,000

اتاق: 11مستر: 6متر: 700

آپارتمان مسکونی

150,000,000,000

اتاق: 11مستر: 6متر: 700

آپارتمان مسکونی