خانم حسن زاده

.
اجاره 50,000,000 300,000,000/رهن
اجاره 50,000,000 300,000,000/رهن

متر: 90

واحد تجاری یا مغازه

اجاره 1,000 18,000,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 18,000,000,000/رهن کامل

اتاق: 3مستر: 1متر: 170

آپارتمان مسکونی