دفتر مشهد

در مهندسی فروش املاک امید دفتر مشهد

.

اتاق: 4مستر: 4متر: 385

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 385

آپارتمان مسکونی

3,800,000,000
خرید فروش آپارتمان طرقبه مشهد

اتاق: 2مستر: 1متر: 120

آپارتمان مسکونی

3,800,000,000

اتاق: 2مستر: 1متر: 120

آپارتمان مسکونی

اجاره 55,000,000 500,000,000/رهن
رهن و اجاره آپارتمان کوهسنگی مشهد
اجاره 55,000,000 500,000,000/رهن

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

8,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

10,850,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 155

آپارتمان مسکونی

38,000,000,000

اتاق: 3مستر: 3: 380

آپارتمان مسکونی

32,000,000,000
32,000,000,000

اتاق: 4: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 250

آپارتمان مسکونی

11,690,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 250

آپارتمان مسکونی

17,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 175

آپارتمان مسکونی

60,000,000,000

زمین یا ملک کلنگی

60,000,000,000

زمین یا ملک کلنگی

4,625,000,000
خرید فروش آپارتمان بابلسر مازندران

متر: 125

آپارتمان مسکونی

4,625,000,000

متر: 125

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3: 320

آپارتمان مسکونی

28,800,000,000

اتاق: 4مستر: 3: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 165

آپارتمان مسکونی

8,580,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 165

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 204

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 204

آپارتمان مسکونی

متر: 251

زمین یا ملک کلنگی

23,500,000,000

متر: 251

زمین یا ملک کلنگی

$ 4,499,000
$ 4,499,000

ویلایی مسکونی

16,800,000,000
16,800,000,000

: 140

آپارتمان مسکونی

14,000,000,000
14,000,000,000

متر: 140

ساختمان پزشکان

16,000,000,000
16,000,000,000

متر: 160

ساختمان پزشکان

45,000,000,000
45,000,000,000

متر: 600

باغ ویلا

: 360

ویلایی مسکونی

: 360

ویلایی مسکونی

اتاق: 3متر: 450

زمین یا ملک کلنگی

اتاق: 3متر: 450

زمین یا ملک کلنگی

اتاق: 3متر: 120

آپارتمان مسکونی

7,800,000,000

اتاق: 3متر: 120

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

11,300,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 240

آپارتمان مسکونی

15,600,000,000

اتاق: 4مستر: 2متر: 240

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 262

آپارتمان مسکونی

22,270,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 262

آپارتمان مسکونی

30,000,000,000
30,000,000,000

اتاق: 2متر: 227

ساختمان پزشکان

8,000,000,000

اتاق: 2متر: 100

ساختمان پزشکان

8,000,000,000

اتاق: 2متر: 100

ساختمان پزشکان

40,000,000,000
40,000,000,000

متر: 500

باغ ویلا

72,200,000,000
72,200,000,000

اتاق: 2: 400

باغ ویلا

14,400,000,000
14,400,000,000

متر: 160

ساختمان پزشکان

5,000,000,000

اتاق: 2: 110

باغ ویلا

5,000,000,000

اتاق: 2: 110

باغ ویلا

24,500,000,000
24,500,000,000

اتاق: 3مستر: 2: 400

باغ ویلا

12,000,000,000
12,000,000,000

: 155

باغ ویلا

23,000,000,000

اتاق: 2مستر: 1: 370

باغ ویلا

23,000,000,000

اتاق: 2مستر: 1: 370

باغ ویلا

اتاق: 3مستر: 1: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 180

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 180

آپارتمان مسکونی

21,000,000,000
21,000,000,000

متر: 485

ساختمان پزشکان

فروش آپارتمان 160 متری پیروزی مشهد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 3مستر: 1: 160

آپارتمان مسکونی

10,400,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 160

آپارتمان مسکونی

12,350,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 190

12,350,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 190

48,400,000,000

متر: 200

ساختمان پزشکان

48,400,000,000

متر: 200

ساختمان پزشکان

اتاق: 3متر: 135

ساختمان پزشکان

27,000,000,000

اتاق: 3متر: 135

ساختمان پزشکان

95,000,000,000

اتاق: 4مستر: 4متر: 1100

باغ ویلا

95,000,000,000

اتاق: 4مستر: 4متر: 1100

باغ ویلا

10,400,000,000

اتاق: 3متر: 165

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 385

آپارتمان مسکونی

38,500,000,000

اتاق: 4مستر: 3متر: 385

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

12,750,000,000
12,750,000,000

متر: 85

ساختمان پزشکان

10,950,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 146

آپارتمان مسکونی

10,950,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 146

آپارتمان مسکونی

23,000,000,000

اتاق: 4مستر: 3متر: 250

برج مسکونی

120,000,000,000
120,000,000,000

متر: 650

ساختمان پزشکان

متر: 14680

واحد تجاری یا مغازه

متر: 14680

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 4مستر: 2متر: 342

آپارتمان مسکونی

34,200,000,000

اتاق: 4مستر: 2متر: 342

آپارتمان مسکونی

اتاق: ۳مستر: ۲متر: 200

آپارتمان مسکونی

9,000,000,000

اتاق: ۳مستر: ۲متر: 200

آپارتمان مسکونی

متر همکف و طبقه اول: 220

واحد تجاری یا مغازه

متر همکف و طبقه اول: 220

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 74

ساختمان پزشکان

14,800,000,000

اتاق: 2متر: 74

ساختمان پزشکان

اتاق: 2مستر: 1متر: 100

آپارتمان مسکونی

8,000,000,000

اتاق: 2مستر: 1متر: 100

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 310

آپارتمان مسکونی

27,900,000,000

اتاق: 4مستر: 2متر: 310

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 170

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 170

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 195

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 290

آپارتمان مسکونی

26,000,000,000

اتاق: 2مستر: 1متر: 290

آپارتمان مسکونی

تومان 6,700,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

تومان 6,700,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

فروش دو واحد آپارتمان نوساز 175متري امامت

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

9,625,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

شروع قیمت 33,000,000,000
شروع قیمت 33,000,000,000

اتاق: 4مستر: 4متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

13,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

25,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت کل پروژه 270,000,000,000

متر: 19480

اداری , دفترکار

اتاق: 3مستر: 1متر: 172

آپارتمان مسکونی

7,700,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 172

آپارتمان مسکونی

70,000,000,000

متر: 900

ویلایی مسکونی

اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 260

آپارتمان مسکونی

18,900,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 260

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 78

آپارتمان مسکونی

20,000,000,000

اتاق: 4مستر: 1متر: 78

آپارتمان مسکونی

تحویل پایان 1402 7,540,000,000
تحویل پایان 1402 7,540,000,000

: 130

آپارتمان مسکونی

150,000,000,000

اتاق: 11مستر: 6متر: 700

آپارتمان مسکونی

150,000,000,000

اتاق: 11مستر: 6متر: 700

آپارتمان مسکونی

6,500,000,000

اتاق: 1: 90

آپارتمان مسکونی

6,500,000,000

اتاق: 1: 90

آپارتمان مسکونی

قیمت 17,000,000,000
قیمت 17,000,000,000

اتاق: 2: 210

اداری , دفترکار

اتاق: 4مستر: 3: 330

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3: 330

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 190

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 190

آپارتمان مسکونی

19,000,000,000

فروش مزرعه پرورش شترمرغ

جاده مشهد - نیشابور

متر: 2560

دام و طیور

19,000,000,000

متر: 2560

دام و طیور

قیمت هر واحد 5,000,000,000 18,000,000,000/قیمت کل ساختمان

اتاق: 2متر: 94

آپارتمان مسکونی

قیمت هر واحد 5,000,000,000 18,000,000,000/قیمت کل ساختمان

اتاق: 2متر: 94

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3: 400

ویلایی مسکونی

اتاق: 3مستر: 3: 400

ویلایی مسکونی

اتاق: 9متر: 685

اداری , دفترکار

80,000,000,000

اتاق: 9متر: 685

اداری , دفترکار

قیمت 12,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 200

آپارتمان مسکونی

قیمت 12,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 192

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 192

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 185

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 185

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 280

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 280

آپارتمان مسکونی

قیمت 35,200,000,000
قیمت 35,200,000,000

اتاق: 4مستر: 2: 320

آپارتمان مسکونی

قیمت 25,000,000,000
قیمت 25,000,000,000

فضای مسقف: 4500

دام و طیور

4,420,000,000

اتاق: 1متر: 34

اداری , دفترکار

4,420,000,000

اتاق: 1متر: 34

اداری , دفترکار

اتاق: 3متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 350

آپارتمان مسکونی

قیمت 7,250,000,000
قیمت 7,250,000,000

اتاق: 3مستر: 3: 145

ساختمان پزشکان

قیمت 12,025,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 185

آپارتمان مسکونی

قیمت 12,025,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 185

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 120

ساختمان پزشکان

اتاق: 2متر: 120

ساختمان پزشکان

اجاره 15,000,000 50,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 50,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 112

ساختمان پزشکان

اتاق: 3مستر: 1متر: 173

آپارتمان مسکونی

11,245,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 173

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 178

ویلایی مسکونی

قیمت 11,700,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 185

آپارتمان مسکونی

قیمت 11,700,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 185

آپارتمان مسکونی

قیمت 8,500,000,000

اتاق: 3متر: 190

آپارتمان مسکونی

قیمت 8,500,000,000

اتاق: 3متر: 190

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 340

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 340

آپارتمان مسکونی

اجاره 26,000,000 50,000,000/رهن
اجاره 26,000,000 50,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 160

آپارتمان مسکونی

قیمت 12,500,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 179

آپارتمان مسکونی

قیمت 12,500,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 179

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

قیمت 12,250,000,000

اتاق: 3متر: 175

آپارتمان مسکونی

قیمت 12,250,000,000

اتاق: 3متر: 175

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 400

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 400

آپارتمان مسکونی

قیمت 4,500,000,000

اتاق: 2متر: 102

آپارتمان مسکونی

قیمت 4,500,000,000

اتاق: 2متر: 102

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

9,600,000,000

اتاق: 4مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 250

آپارتمان مسکونی

قیمت 220,000,000,000
قیمت 220,000,000,000

اتاق: 5متر: 300

زمین یا ملک کلنگی

18,200,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

18,200,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 117

آپارتمان مسکونی

اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 90

آپارتمان مسکونی

اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل

متر: 180

آپارتمان مسکونی

6,500,000,000
6,500,000,000

اتاق: 3متر: 130

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن

اتاق: 4متر: 600

اداری , دفترکار

100,000,000,000
100,000,000,000

اتاق: 2 , 4 , 5متر: 360

آپارتمان مسکونی

اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن
اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن

اتاق: 1متر: 90

اداری , دفترکار

50,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

80,000,000,000

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

80,000,000,000

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

قیمت 6,815,000,000
قیمت 6,815,000,000

اتاق: 2متر: 145

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن

متر: 220

واحد تجاری یا مغازه

اجاره 35,000,000

متر: 23

واحد تجاری یا مغازه

اجاره 35,000,000

متر: 23

واحد تجاری یا مغازه

اجاره 20,000,000 100,000,000/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری 3 خواب احمدآباد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 3متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 20,000,000 100,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن
ویلایی حکیم نظامی

رهن و اجاره ویلایی 800 متری دوبلکس حکیم نظامی

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 7متر: 800

ویلایی مسکونی

اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن

اتاق: 7متر: 800

ویلایی مسکونی

رهن آپارتمان 225 متری 3 خواب احمدآباد مشهد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 3مستر: 1: 225

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 225

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 375

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 375

آپارتمان مسکونی

رهن ویلایی تریبلکس دارای آسانسور احمدآباد مشهد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 5مستر: 2متر: 566

ویلایی مسکونی

اتاق: 5مستر: 2متر: 566

ویلایی مسکونی

اتاق: 3متر: 220

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار, واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 3متر: 220

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار, واحد تجاری یا مغازه

متر: 300

آپارتمان مسکونی

متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4: 340

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4: 340

آپارتمان مسکونی

قیمت 80,000,000

اتاق: 3متر: 200

آپارتمان مسکونی

قیمت 80,000,000

اتاق: 3متر: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2: 350

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2: 350

آپارتمان مسکونی

متری 120

اتاق: 4مستر: 4: 400

آپارتمان مسکونی

متری 45م 12,600,000,000
متری 45م 12,600,000,000

ویلایی مسکونی

قیمت 37,000,000,000
قیمت 37,000,000,000

اتاق: 4: 420

ویلایی مسکونی

میلیارد 15,600

اتاق: 4مستر: 2متر: 260

آپارتمان مسکونی

میلیارد 15,600

اتاق: 4مستر: 2متر: 260

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3: 195

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3: 195

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 198

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1: 250

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1: 250

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3: 128

آپارتمان مسکونی

میلیارد 30
میلیارد 30

اتاق: 3متر: 600

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3: 302

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 400

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 400

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 360

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 360

آپارتمان مسکونی

میلیارد 7,800

اتاق: 3مستر: 1متر: 205

آپارتمان مسکونی

میلیارد 7,800

اتاق: 3مستر: 1متر: 205

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 327

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 165

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 165

آپارتمان مسکونی

اجاره 30 500/رهن

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

اجاره 30 500/رهن

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی