دفتر مشهد

دفتر مشهد

گروه سرمایه گذاری مهندسی فروش امید دفتر مشهد

.
قیمت 4,500,000,000
قیمت 4,500,000,000

اتاق: 2متر: 102

آپارتمان مسکونی

9,600,000,000
9,600,000,000

اتاق: 4مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 250

آپارتمان مسکونی

قیمت 220,000,000,000

اتاق: 5متر: 300

زمین یا کلنگی مسکونی

قیمت 220,000,000,000

اتاق: 5متر: 300

زمین یا کلنگی مسکونی

18,200,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

18,200,000,000

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 117

آپارتمان مسکونی

اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 90

آپارتمان مسکونی

اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل

متر: 180

آپارتمان مسکونی

6,500,000,000
6,500,000,000

اتاق: 3متر: 130

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن

اتاق: 4متر: 600

اداری , دفترکار

100,000,000,000
100,000,000,000

اتاق: 2 , 4 , 5متر: 360

آپارتمان مسکونی

اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن
اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن

اتاق: 1متر: 90

اداری , دفترکار

50,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

50,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

80,000,000,000

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

80,000,000,000

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

قیمت 6,815,000,000
قیمت 6,815,000,000

اتاق: 2متر: 145

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن

متر: 220

واحد تجاری یا مغازه

اجاره 20,000,000 100,000,000/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری 3 خواب احمدآباد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 3متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 20,000,000 100,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن
ویلایی حکیم نظامی

رهن و اجاره ویلایی 800 متری دوبلکس حکیم نظامی

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 7متر: 800

ویلایی مسکونی

اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن

اتاق: 7متر: 800

ویلایی مسکونی

اجاره 45,000,000 500,000,000/رهن
اجاره 45,000,000 500,000,000/رهن

اتاق: 4متر: 500

آپارتمان مسکونی

رهن آپارتمان 225 متری 3 خواب احمدآباد مشهد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 3مستر: 1: 225

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 225

آپارتمان مسکونی

رهن ویلایی تریبلکس دارای آسانسور احمدآباد مشهد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 5مستر: 2متر: 566

ویلایی مسکونی

اتاق: 5مستر: 2متر: 566

ویلایی مسکونی

اتاق: 3متر: 220

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار, واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 3متر: 220

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار, واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 4مستر: 4: 340

آپارتمان مسکونی

قیمت 80,000,000
قیمت 80,000,000

اتاق: 3متر: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2: 350

آپارتمان مسکونی

متری 120

اتاق: 4مستر: 4: 400

آپارتمان مسکونی

متری 120

اتاق: 4مستر: 4: 400

آپارتمان مسکونی

متری 45م 12,600,000,000
متری 45م 12,600,000,000

ویلایی مسکونی

میلیارد 15,600

اتاق: 4مستر: 2متر: 260

آپارتمان مسکونی

میلیارد 15,600

اتاق: 4مستر: 2متر: 260

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3: 195

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3: 195

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 198

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 198

آپارتمان مسکونی

میلیارد 30
میلیارد 30

اتاق: 3متر: 600

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3: 302

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 400

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 400

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 360

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 360

آپارتمان مسکونی

میلیارد 7,800

اتاق: 3مستر: 1متر: 205

آپارتمان مسکونی

میلیارد 7,800

اتاق: 3مستر: 1متر: 205

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 327

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 327

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 165

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 165

آپارتمان مسکونی

اجاره 30 500/رهن
اجاره 30 500/رهن

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 1
رهن کامل 1

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اجاره 8 200/رهن
اجاره 8 200/رهن

اتاق: 2متر: 125

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 400
رهن کامل 400

اتاق: 2متر: 92

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 500

ویلایی مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 500

ویلایی مسکونی

متر: 12

واحد تجاری یا مغازه

متر: 12

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 4مستر: 2متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 300

آپارتمان مسکونی

اجاره 12,000,000 50,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 170

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار

اجاره 12,000,000 50,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 170

آپارتمان مسکونی, اداری , دفترکار

رهن کامل 1
رهن کامل 1

اتاق: 3متر: 180

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 2
رهن کامل 2

اتاق: 4مستر: 3متر: 310

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 4

اتاق: 3مستر: 1متر: 260

آپارتمان مسکونی

رهن کامل و قابل تبدیل 600
رهن کامل و قابل تبدیل 600

اتاق: 3متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 25 200/رهن
اجاره 25 200/رهن

اتاق: 3متر: 160

آپارتمان مسکونی

اجاره 12 200/رهن
اجاره 12 200/رهن

اتاق: 3متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 30 200/رهن
اجاره 30 200/رهن

اتاق: 4مستر: 1متر: 350

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 350

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 350

آپارتمان مسکونی

اجاره 8 100/رهن
اجاره 8 100/رهن

اتاق: 3متر: 110

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 1,200
رهن کامل 1,200

متر: 100

آپارتمان مسکونی

اجاره 42 550/رهن
اجاره 42 550/رهن

متر: 480

ویلایی مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 315

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 315

آپارتمان مسکونی

اجاره 70 500/رهن
اجاره 70 500/رهن

اتاق: 4مستر: 1متر: 550

ویلایی مسکونی

رهن کامل و قابل تبدیل 1
رهن کامل و قابل تبدیل 1

اتاق: 3مستر: 1متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 225

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 225

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 260

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

رهن کامل 2
رهن کامل 2

اتاق: 5متر: 500

ویلایی مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 86

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 4مستر: 1متر: 300

آپارتمان مسکونی

اجاره 12 100/رهن

اتاق: 2مستر: 1متر: 125

آپارتمان مسکونی

اجاره 12 100/رهن

اتاق: 2مستر: 1متر: 125

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 290

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 290

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 370

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 370

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 190

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 195

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 145

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 135

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 2متر: 135

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 4متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 404

ویلایی مسکونی

اتاق: 2متر: 150

ویلایی مسکونی

اتاق: 2متر: 150

ویلایی مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 238

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 238

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 116

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 116

آپارتمان مسکونی

اتاق: 6مستر: 2متر: 750

باغ ویلا

اتاق: 4مستر: 2متر: 320

آپارتمان مسکونی

مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 300

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 185

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 185

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 128

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 128

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 220

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 220

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 169

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 169

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 215

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 215

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 114

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2متر: 114

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 282

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 282

آپارتمان مسکونی

واحد تجاری یا مغازه

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 4مستر: 1متر: 325

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 325

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 280

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 280

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 200

آپارتمان مسکونی

متر: 200

واحد تجاری یا مغازه

متر: 200

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 3مستر: 2متر: 260

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 2متر: 260

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 350

باغ ویلا

اتاق: 3مستر: 1متر: 190

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 190

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 192

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 170

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 170

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 165

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 450

باغ ویلا

اتاق: 3مستر: 1متر: 450

باغ ویلا

اتاق: 3مستر: 1متر: 170

آپارتمان مسکونی

متر: 122

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 3متر: 150

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 150

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 208

زمین یا کلنگی مسکونی

اتاق: 3متر: 208

زمین یا کلنگی مسکونی

اتاق: 5مستر: 1متر: 1000

ویلایی مسکونی

اتاق: 5مستر: 1متر: 1000

ویلایی مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 371

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 371

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 270

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 270

آپارتمان مسکونی

اتاق: 5مستر: 3متر: 800

ویلایی مسکونی

اتاق: 5مستر: 3متر: 800

ویلایی مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 330

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 271

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3متر: 271

آپارتمان مسکونی