فروش آپارتمان در ترکیه 05131044
5,500,000,000
34,200,000,000
 • 4اتاق
 • 2مستر
 • 342متر
26,000,000,000
 • 2اتاق
 • 1مستر
 • 290متر
شروع قیمت 33,000,000,000
شروع قیمت 33,000,000,000
 • 4اتاق
 • 4مستر
 • 300متر
 • 4اتاق
 • 1مستر
 • 78متر
150,000,000,000
150,000,000,000
 • 11اتاق
 • 6مستر
 • 700متر
قیمت هر واحد 5,000,000,000 18,000,000,000/قیمت کل ساختمان
قیمت هر واحد 5,000,000,000 18,000,000,000/قیمت کل ساختمان
 • 2اتاق
 • 94متر
80,000,000,000
 • 9اتاق
 • 685متر