45,000,000,000
45,000,000,000
22,270,000,000
 • 3اتاق
 • 3مستر
 • 262متر
40,000,000,000
38,500,000,000
 • 4اتاق
 • 3مستر
 • 385متر
34,200,000,000
 • 4اتاق
 • 2مستر
 • 342متر
9,000,000,000
 • ۳اتاق
 • ۲مستر
 • 200متر