قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت کل پروژه 270,000,000,000
150,000,000,000
150,000,000,000
 • 11اتاق
 • 6مستر
 • 700متر
18,000,000,000
 • 2اتاق
 • 94متر
80,000,000,000
 • 9اتاق
 • 685متر
قیمت 12,025,000,000
قیمت 12,025,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 185
اجاره 26,000,000 50,000,000/رهن
قیمت 12,250,000,000
قیمت 12,250,000,000
 • 3اتاق
 • 175متر