قیمت 4,500,000,000
قیمت 220,000,000,000
50,000,000,000