14,800,000,000
  • 2اتاق
  • 74متر
8,000,000,000
  • 2اتاق
  • 1مستر
  • 100متر