سفیر خانم یاقوتی

.

اتاق: 4مستر: 2متر: 375

آپارتمان مسکونی