اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

13,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

25,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت کل پروژه 270,000,000,000

متر: 19480

اداری , دفترکار

اتاق: 3مستر: 1متر: 172

آپارتمان مسکونی

7,700,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 172

آپارتمان مسکونی

70,000,000,000

متر: 900

ویلایی مسکونی

اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 260

آپارتمان مسکونی

18,900,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 260

آپارتمان مسکونی

: 19000

برج مسکونی

: 19000

برج مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 78

آپارتمان مسکونی

20,000,000,000

اتاق: 4مستر: 1متر: 78

آپارتمان مسکونی

تحویل پایان 1402 7,540,000,000
تحویل پایان 1402 7,540,000,000

: 130

آپارتمان مسکونی

150,000,000,000

اتاق: 11مستر: 6متر: 700

آپارتمان مسکونی

150,000,000,000

اتاق: 11مستر: 6متر: 700

آپارتمان مسکونی

6,500,000,000
6,500,000,000

اتاق: 1: 90

آپارتمان مسکونی