قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت 17,000,000,000
قیمت 17,000,000,000
80,000,000,000
  • 9اتاق
  • 685متر
4,420,000,000
اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن
  • 4اتاق
  • 600متر
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
  • 1اتاق
  • 90متر
اجاره 12,000,000 50,000,000/رهن
  • 3اتاق
  • 170متر