13,000,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 175متر
25,000,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 150متر
قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت کل پروژه 270,000,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 172متر
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 140متر
18,900,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 260متر
 • 4اتاق
 • 1مستر
 • 78متر
قیمت 17,000,000,000
قیمت 17,000,000,000