اتاق: 4مستر: 4متر: 385

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 385

آپارتمان مسکونی

3,800,000,000
خرید فروش آپارتمان طرقبه مشهد

اتاق: 2مستر: 1متر: 120

آپارتمان مسکونی

3,800,000,000

اتاق: 2مستر: 1متر: 120

آپارتمان مسکونی

8,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

10,850,000,000

اتاق: 3مستر: 1: 155

آپارتمان مسکونی

38,000,000,000

اتاق: 3مستر: 3: 380

آپارتمان مسکونی