خانم سفیر جمالی زاده

در دفتر مشهد

.
به ترتیب :

اتاق: 4مستر: 2متر: 342

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 342

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 100

آپارتمان مسکونی

8,000,000,000

اتاق: 2مستر: 1متر: 100

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 310

آپارتمان مسکونی

27,900,000,000

اتاق: 4مستر: 2متر: 310

آپارتمان مسکونی

شروع قیمت 33,000,000,000
شروع قیمت 33,000,000,000

اتاق: 4مستر: 4متر: 300

آپارتمان مسکونی