خانم سفیر جمالی زاده

در مهندسی فروش املاک امید دفتر مشهد

.
به ترتیب :
32,000,000,000
32,000,000,000

اتاق: 4: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3: 320

آپارتمان مسکونی

28,800,000,000

اتاق: 4مستر: 3: 320

آپارتمان مسکونی

10,400,000,000

اتاق: 3متر: 165

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 385

آپارتمان مسکونی

38,500,000,000

اتاق: 4مستر: 3متر: 385

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 342

آپارتمان مسکونی

34,200,000,000

اتاق: 4مستر: 2متر: 342

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 100

آپارتمان مسکونی

8,000,000,000

اتاق: 2مستر: 1متر: 100

آپارتمان مسکونی