آقای مهندس صالح آبادی

هلدینگ املاک امید در دفتر مشهد

.
به ترتیب :