13,000,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 175متر
25,000,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 150متر
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 172متر
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 140متر
18,900,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 260متر
 • 4اتاق
 • 1مستر
 • 78متر
تحویل پایان 1402 7,540,000,000
تحویل پایان 1402 7,540,000,000
150,000,000,000
150,000,000,000
 • 11اتاق
 • 6مستر
 • 700متر