به ترتیب :

متر: 14680

واحد تجاری یا مغازه

متر: 14680

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 4مستر: 2متر: 342

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 342

آپارتمان مسکونی

اتاق: ۳مستر: ۲متر: 200

آپارتمان مسکونی

9,000,000,000

اتاق: ۳مستر: ۲متر: 200

آپارتمان مسکونی

متر همکف و طبقه اول: 220

واحد تجاری یا مغازه

متر همکف و طبقه اول: 220

واحد تجاری یا مغازه

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 175

آپارتمان مسکونی