اجاره 55,000,000 500,000,000/رهن
رهن و اجاره آپارتمان کوهسنگی مشهد
اجاره 55,000,000 500,000,000/رهن

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 3: 400

ویلایی مسکونی

اتاق: 3مستر: 3: 400

ویلایی مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 280

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 280

آپارتمان مسکونی

اجاره 15,000,000 50,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 50,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 112

ساختمان پزشکان

اجاره 26,000,000 50,000,000/رهن
اجاره 26,000,000 50,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 160

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 3متر: 250

آپارتمان مسکونی

اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 117

آپارتمان مسکونی

اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 90

آپارتمان مسکونی

اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل

متر: 180

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن

اتاق: 4متر: 600

اداری , دفترکار

اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن
اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن

اتاق: 2متر: 150

آپارتمان مسکونی

اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن

اتاق: 1متر: 90

اداری , دفترکار

اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن

متر: 220

واحد تجاری یا مغازه

اجاره 35,000,000

متر: 23

واحد تجاری یا مغازه

اجاره 35,000,000

متر: 23

واحد تجاری یا مغازه