قیمت 4,500,000,000
اجاره 1,000 18,000,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 18,000,000,000/رهن کامل
  • 3اتاق
  • 1مستر
  • 170متر
قیمت 220,000,000,000
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
  • 180متر
اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن