38,500,000,000
 • 4اتاق
 • 3مستر
 • 385متر
10,950,000,000
10,950,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 146متر
34,200,000,000
 • 4اتاق
 • 2مستر
 • 342متر
 • 4اتاق
 • 1مستر
 • 78متر
150,000,000,000
150,000,000,000
 • 11اتاق
 • 6مستر
 • 700متر