150,000,000,000
150,000,000,000
  • 11اتاق
  • 6مستر
  • 700متر
میلیارد 15,600
میلیارد 15,600
  • 4اتاق
  • 2مستر
  • 260متر