150,000,000,000
150,000,000,000
  • 11اتاق
  • 6مستر
  • 700متر