رهن و اجاره آپارتمان کوهسنگی مشهد
اجاره 55,000,000 500,000,000/رهن
اجاره 55,000,000 500,000,000/رهن
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 18,000,000 200,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 140متر
اجاره 15,000,000 50,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 50,000,000/رهن
 • 3اتاق
 • 112متر
اجاره 26,000,000 50,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن
 • 3اتاق
 • 250متر
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 117متر
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 90متر
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
 • 180متر
اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن
 • 4اتاق
 • 600متر
اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 150متر